Algemene voorwaarden

Bekijk hieronder de algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities

1.1. Kaliber Kunstenschool: de Stichting Kaliber Kunstenschool, gevestigd aan het Willem
Wilminkplein 1 te Enschede, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK‐nummer: 41028656
1.2. Cursus van onbepaalde duur: Een cursus, bestaande uit lessen, in de breedste zin van
het woord, die periodiek wordt gegeven en geen specifieke einddatum heeft.
1.3. Cursus van bepaalde duur: Een cursus, bestaande uit lessen, in de breedste zin van het woord, die periodiek wordt gegeven gedurende een periode met een specifieke einddatum.
1.4. Groepscursus: Cursussen met een aantal deelnemers groter dan twee en met een per cursus te bepalen minimum aantal deelnemers.
1.5. Duolessen: Cursussen met twee deelnemers.
1.6. Cursist: De persoon die de lessen volgt.
1.7. Betalingsplichtige (wettelijk vertegenwoordiger):
a) Degene die de ouderlijke macht uitoefent of degene die de onderhoudsplicht heeft voor
een cursist die op 31 augustus van het jaar, waarop de inschrijving betrekking heeft,
jonger is dan 18 jaar.
b) Een cursist die op 31 augustus van het jaar, waarop de betaling betrekking heeft, de
leeftijd van 18 jaar heeft bereikt.
1.8. Klant: De betalingsplichtige/wettelijke vertegenwoordiger van de cursist.
1.9. Minderjarige: Persoon in de leeftijd tot 18 jaar.
1.10. Lesduur: De tijdsspanne die een les in beslag neemt, uitgedrukt in minuten of uren.
1.11. Lesgeld: De aan de klant in rekening te brengen waarde van een door hem af te nemen product.

Artikel 2: Totstandkoming van de overeenkomst; aanmelding en plaatsing; ontbinding

2.1. De overeenkomst tussen Kaliber en cursist komt tot stand door en op het moment van ontvangst door Kaliber van een ingevuld inschrijfformulier via post, e-mail, de website of overhandiging bij de receptie van één van de locaties van Kaliber Kunstenschool.

2.2. Bij minderjarigen dient de aanmelding, waarmee de overeenkomst tot stand komt, gedaan te worden door een ouder of verzorger.

2.3. Na de totstandkoming van de overeenkomst ontvangt de cursist hiervan een bevestiging via e-mail.

2.4. Door ondertekening van een inschrijfformulier of digitale verzending van het inschrijfformulier op één van de hierboven genoemde wijzen stemt de cursist in met (de toepasselijkheid van) deze algemene voorwaarden en met de verzorging van de lessen door Kaliber.

2.5. Gedurende veertien dagen na de dag waarop de overeenkomst (“op afstand”) tot het volgen van een cursus is gesloten heeft de cursist het recht de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden.

2.6. Geen recht op ontbinding overeenkomstig art. 2.5 bestaat, als een les door Kaliber met uitdrukkelijke instemming van de cursist (welke instemming bijvoorbeeld kan blijken uit zijn/haar feitelijke deelname, maar daartoe niet is beperkt) is begonnen, voordat de termijn van veertien dagen is verstreken. In dat geval bestaat de mogelijkheid tot ontbinding tot het moment van voornoemde instemming.

2.7. De mogelijkheid tot ontbinding bestaat voorts niet indien de overeenkomst is gesloten door overhandiging van een inschrijfformulier op de receptie van één van de locaties van Kaliber.

2.8. In geval van individuele lessen en duolessen geschiedt plaatsing in samenspraak tussen de docent en de cursist, waarbij zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de aangegeven voorkeuren van de cursist, Hieraan kunnen echter geen rechten worden ontleend.

2.9. Bij tussentijdse aanmelding en plaatsing is de eerste cursusdag bepalend voor de (evenredige) berekening en bepaling van het lesgeld.

2.10. Cursisten die bij aanvang van een cursus niet geplaatst kunnen worden, worden op een wachtlijst geplaatst. Indien zich in de loop van het schooljaar een mogelijkheid tot plaatsing voordoet wordt de desbetreffende leerling door Kaliber Kunstenschool benaderd.

2.11. Bij onvoldoende deelname aan groepscursussen en duolessen kunnen cursussen door Kaliber Kunstenschool worden geannuleerd.

Artikel 3: Betalingsvoorwaarden

3.1. Betaling van het lesgeld geschiedt per automatische incasso of op een door Kaliber aan de klant te verzenden factuur.

3.3. In afwijking van artikel 3.1 is voor sommige producten contante betaling vooraf van toepassing.

3.4. Kaliber Kunstenschool biedt voor bepaalde producten de mogelijkheid om in termijnen te betalen. Dit geldt enkel voor producten waarbij op de tarievenlijst vermeld wordt dat betaling in termijnen mogelijk is. Bij betaling in termijnen wordt het lesgeld geïnd per automatische incasso.

3.5. Bij betaling op factuur  moet het bedrag binnen 14 kalenderdagen vanaf de factuurdatum door Kaliber Kunstenschool zijn ontvangen.

3.6. Betaling van korte cursussen, strippenkaarten of van factuurbedragen tot € 140, – kan uitsluitend in één keer plaatsvinden.

3.7. Betaling dient te geschieden zonder enige korting of schuldvergelijking binnen de overeengekomen termijn, doch uiterlijk binnen 14 dagen (variabel) na factuurdatum. Na verloop van voornoemde termijn is de betalingsplichtige van rechtswege in verzuim. Betaling kan uitsluitend geschieden op de door de Kaliber Kunstenschool aangegeven wijze. Vanaf de datum dat de betalingsplichtige in verzuim is (vervaldatum van de factuur), zal zonder nadere ingebrekestelling, aanspraak worden gemaakt op de wettelijke rente, berekend vanaf de vervaldag en tot de dag der algehele voldoening en de buitengerechtelijke kosten conform “het Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten”, zoals genoemd in artikel 6:96 lid 4 BW. Deze kosten worden verhoogd met de daarover verschuldigde btw.

Artikel 4: Tariefbepalingen

4.1. De gemeente waar de cursist woonachtig is, is bepalend voor het in rekening te brengen tarief.

4.2. Vanaf de leeftijd van 21 jaar wordt er het toepasselijke BTW percentage doorberekend, waarbij de startdatum van de cursus in enig jaar leidend is voor de leeftijdsbepaling. Wanneer een cursist op de dag van de eerste les nog geen 21 jaar is, dan blijft de vrijstelling van BTW voor de rest van het kalenderjaar van toepassing.

4.3. Kortingen dienen bij elke nieuwe cursus te worden aangevraagd volgens de voorwaarden, zoals onder het kortingenbeleid beschreven.

Artikel 5: Afmelding

5.1. Bij cursussen van onbepaalde duur verbindt de cursist zich voor onbepaalde tijd tot deelname aan de cursus (zie definitie onder artikel 1). Voor de cursist die de lessen niet wil voortzetten geldt een opzegtermijn van 1 maand. Een uitschrijving dient schriftelijk of per mail doorgegeven te worden aan Kaliber Kunstenschool.

5.2. Bij cursussen van bepaalde duur verbindt de cursist zich tot betaling voor de gehele overeengekomen duur van de cursus (zie definitie onder artikel 1). Het is niet mogelijk om deelname aan cursussen voor bepaalde duur tussentijds op te zeggen, althans blijft het lesgeld voor de hele overeengekomen cursusduur verschuldigd.

Artikel 6: Lesuitval

6.1. Cursusduur: De duur varieert per aangeboden cursus volgens de gegevens zoals vermeld op de Kaliber website en/of op de orderbevestiging. De cursist heeft recht op het vooraf vastgestelde aantal lessen in de periode waarop de cursus betrekking heeft.

6.2. Tijdens schoolvakanties en vrije dagen zijn er geen lessen binnen de programmalijn vrije tijd (binnen de programmalijn sociaal domein gaan sommige lessen wel door tijden de vakanties). Het vakantierooster staat vermeld op de website van Kaliber Kunstenschool.

6.3. In afwijking op artikel 6.2 geldt dat docent en cursist overeen kunnen komen dat lessen tijdens een vakantie of op een vrije dag plaatsvinden.

6.4. Indien blijkt dat, in verband met uitgevallen lessen door toedoen van Kaliber Kunstenschool, het aantal lessen waarop de cursist minimaal recht heeft niet geboden is, dan heeft de cursist recht op restitutie van het aantal ontbrekende lessen naar evenredigheid.

6.5. Mocht een afgesproken les geen doorgang vinden dan krijgt de cursist éénmalig bericht per sms en/of e-mail op het bij Kaliber Kunstenschool bekende e-mailadres.

6.6. Bij verhindering van de cursist verwacht Kaliber Kunstenschool zodra het bekend is een bericht van afwezigheid van de zijde van de cursist. Verhindering van de cursist geeft geen recht op restitutie van cursusgeld of het volgen van extra les.

Artikel 7: Wijzigingen

7.1. Bij vermindering van de groepsgrootte gedurende het schooljaar, behoudt Kaliber Kunstenschool zich het recht om groepen samen te voegen of de lesduur naar rato aan te passen.7.2. Veranderingen in de groepsgrootte en/of lesmomentenduur hebben geen invloed op het te betalen tarief bij voortzetting van de betreffende cursus.

7.3. Indien het in het opvolgende jaar om welke reden dan ook niet mogelijk is aan leerlingen die de lesmomenten vervolgen, een gelijke lesvorm aan te bieden, behoudt Kaliber Kunstenschool zich het recht voor de cursist een andere lesvorm tegen het daarvoor geldende tarief aan te bieden. Indien de cursist zich hiermee niet kan verenigen, kan hij of zij uiteraard opzeggen zonder dat de cursist gehouden is aan een opzegtermijn.

7.4. Kaliber Kunstenschool houdt zich het recht voor tijdens de cursus de lestijd en leslocatie te veranderen, zonder dat dit enig recht op korting op het lesgeld of enige andere compensatie door Kaliber meebrengt.

7.5. Kaliber Kunstenschool houdt zich het recht voor andere docenten in te schakelen dan die in het programma staan vermeld, zonder dat dit enig recht op korting op het lesgeld of enige andere compensatie door Kaliber meebrengt.

Artikel 8: Aansprakelijkheid en vrijwaring

8.1. Kaliber Kunstenschool is niet aansprakelijk voor diefstal van, schade aan of het verdwijnen van eigendommen en goederen van cursisten en bezoekers.

8.2. Kaliber Kunstenschool is niet aansprakelijk voor materiële en/of immateriële schade, zowel direct als indirect, noch voor gevolgschade als gevolg van deelname aan een of meerdere producten en verzorgd door Kaliber Kunstenschool.

Artikel 9: Publiciteit

Kaliber Kunstenschool gebruikt beeldmateriaal van leerlingen voor publicitaire doeleinden. Door de regelgeving met betrekking tot de Algemene Verordening Gegevensbescherming doen wij ons best uw privacy zo goed mogelijk te beschermen.  De publicatie van beeldmateriaal waarop mensen duidelijk herkenbaar in beeld zijn, vindt altijd plaats met instemming van degene die in beeld is (of bij een kind jonger dan 16 jaar met de instemming van de ouder/verzorger van het kind). Gegeven instemming kan te allen tijde worden ingetrokken en het beeldmateriaal zal vervolgens worden verwijderd.

Artikel 10: Persoonsgegevens

10.1 Kaliber Kunstenschool verwerkt persoonsgegevens binnen de kaders van de Algemene Verordening gegevensbescherming en gebruikt deze gegevens enkel voor doeleinden binnen de eigen organisatie. Persoonsgegevens worden altijd vertrouwelijk behandeld.

10.2 De cursist of klant heeft een inzage-, correctie- en verzetrecht met betrekking tot de van hem verwerkte persoonsgegevens en kan hiervoor contact opnemen met de functionaris gegevensbeheer binnen Kaliber Kunstenschool op privacy@kaliberkunstenschool.nl.

Artikel 11: Overige bepalingen

11.1. In gevallen waarin de Algemene voorwaarden niet voorzien, beslist de bestuurder van Kaliber Kunstenschool.

11.2. Eventuele nietigheid of vernietigbaarheid van enige bepaling uit deze algemene voorwaarden, laat de geldigheid van de overeenkomst en alle andere algemene voorwaarden onverlet. De nietige bepaling wordt geacht te zijn/worden vervangen door een wél geldige bepaling die, zoveel mogelijk, overeenkomt met de bedoeling van partijen en de zin die partijen bij het sluiten van de overeenkomst aan de bepaling mochten toekennen.

11.3. Kaliber heeft het recht deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Telkens is de laatste versie van de voorwaarden, zoals die onder meer op de website van Kaliber Kunstenschool (https://www.kaliberkunstenschool.nl/algemene-voorwaarden) kan worden geraadpleegd, van toepassing.

Artikel 12: Geschillen

12.1. Op alle rechtsverhoudingen tussen cursist en Kaliber Kunstenschool is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

12.2. Geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomst, dan wel over de uitleg van deze overeenkomst, kunnen worden voorgelegd aan de bestuurder.

12.3. Indien het geschil niet naar tevredenheid van tenminste één der partijen is opgelost, staat het ieder van de partijen vrij het geschil aan de burgerlijke rechter voor te leggen. Partijen zullen echter eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

12.4. De (bevoegde kamer) van de Rechtbank Overijssel is bij uitsluiting bevoegd van geschillen (waaronder geschillen over de uitvoering van de overeenkomst(en)) kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.