Voorwaarden voor een overeenkomst tussen Kaliber Kunstenschool en een rechtspersoon

Artikel 1: Definities

1.1. Kaliber Kunstenschool: de Stichting Kaliber Kunstenschool, gevestigd aan het Willem Wilminkplein 1 te Enschede, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK‐nummer: 41028656

1.2. Aanvrager: Diegene die namens een rechtspersoon bevoegd is tot het aanvragen en ondertekenen van een offerte uitgebracht door Kaliber Kunstenschool waardoor een overeenkomst tot stand komt tussen rechtspersoon en Kaliber Kunstenschool.

1.3. Deelnemer(s): Die persoon of personen die namens de aanvrager of aanvragende instelling deelnemen aan de opdracht zoals geformuleerd in de offerte van Kaliber Kunstenschool of de opdracht die de aanvrager of aanvragende instelling heeft aangevraagd.

Artikel 2: Toepasselijkheid en opdrachtbevestiging

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst die de aanvrager uit de zakelijke markt afsluit met Kaliber Kunstenschool. Met het ondertekenen van de offerte gaat de aanvrager akkoord met de voorwaarden behorende bij de offerte van Kaliber Kunstenschool.

Artikel 3: Geldigheidsduur

De geldigheidsduur van de offerte bedraagt 14 dagen na offertedatum.

Artikel 4: Tariefbepalingen

De tarieven opgenomen in de offerte gelden alleen voor die specifieke opdracht.

Artikel 5: Opdrachtbevestiging

Ondertekening van de offerte door de aanvrager geldt als opdrachtbevestiging ter uitvoering van hetgeen beschreven, en gepaard gaande met de afspraken en kosten, zoals genoemd in de offerte.

Artikel 6: Wijzigingen

6.1. Wijzigingen door de aanvrager voor ondertekening van de offerte. Wijzigingen door de aanvrager kunnen te allen tijde worden gedaan voor het ondertekenen van de offerte. Kaliber Kunstenschool zal aan aanvrager een nieuwe offerte verstrekken waarin deze wijzigingen zijn verwerkt. Kaliber Kunstenschool heeft het recht om in voorkomende gevallen de tarieven aan te passen naar de geldende tarieven op het moment van uitbrengen van de gewijzigde offerte.

6.2. Wijzigingen door de aanvrager na ondertekening van de offerte. Deze kunnen tot maximaal 21 werkdagen voor uitvoering van de opdracht worden doorgegeven. Wanneer de wijziging binnen 21 werkdagen voor aanvang van de opdracht doorgegeven wordt kan, afhankelijk van de wijziging, de opdracht geannuleerd worden door Kaliber Kunstenschool waarbij de kosten in rekening worden gebracht zoals vernoemd bij punt 6 in deze voorwaarden. Elke wijziging van de offerte kan leiden tot een gewijzigde offerteprijs.

6.3. Bij elke wijziging van de opdracht door de aanvrager kunnen de boekingskosten uit de offerte twee of meer keer in rekening gebracht worden, afhankelijk van het aantal keren dat er wijzigingen worden doorgegeven. Wanneer een wijziging leidt tot het noodzakelijk annuleren van de offerte treedt automatisch het annuleringsbeleid in werking.

6.4. Bij overschrijding van het maximale aantal deelnemers conform offerte kan de groep gesplitst worden en brengt Kaliber Kunstenschool dubbele kosten in rekening voor de les(sen), workshop(s), of de docent. Kaliber Kunstenschool zorgt voor materialen voor het vastgelegde maximale aantal deelnemers.

Artikel 7: Annuleren

7.1. Bij annulering tot 30 werkdagen voor aanvang van de opdracht wordt door Kaliber Kunstenschool 100 % van de totale boekingskosten in rekening gebracht.

7.2. Bij annulering tot 14 werkdagen voor aanvang van de opdracht wordt door Kaliber Kunstenschool 50 % van de totale arbeidskosten in rekening gebracht.

7.3. Bij annulering van 15 werkdagen tot 48 uur voor aanvang van de opdracht wordt door Kaliber Kunstenschool 100% van de totale arbeidskosten in rekening gebracht.

7.4. Bij annulering van 0 tot 48 uur voor aanvang van de opdracht wordt door Kaliber Kunstenschool 100% van het totale offertebedrag in rekening gebracht. Annulering dient telefonisch te geschieden via telefoonnummer + 31 088 48 68 700

Artikel 8: Aansprakelijkheid

8.1. Kaliber Kunstenschool is niet aansprakelijk voor diefstal van, schade aan of het verdwijnen van eigendommen en goederen van cursisten en bezoekers.

8.2. Kaliber Kunstenschool is niet aansprakelijk voor materiële en/of immateriële schade, zowel direct als indirect, noch voor gevolgschade als gevolg van deelname aan een of meerdere producten verzorgd door Kaliber Kunstenschool.

Artikel 9: Uitvoering van de opdracht

Bij het onverhoopt niet aanwezig zijn van docent(en) en/of materialen van Kaliber Kunstenschool volgens de afspraken die zijn vastgelegd in de offerte brengt Kaliber Kunstenschool geen kosten in rekening betreffende de niet aanwezige docent(en) en of materialen.

Artikel 10: Betaling

Betaling geschiedt door de aanvrager, na ontvangst van de factuur van Kaliber Kunstenschool, welke per mail naar de instelling van de aanvrager wordt verstuurd. De betalingstermijn die Kaliber Kunstenschool hanteert is 30 dagen, tenzij anders aangegeven op de factuur.

Artikel 11: Klachten

Ondanks dat Kaliber Kunstenschool er alles aan doet om de aanvrager tevreden te stellen kan het zijn dat u ontevreden bent over onze dienstverlening. Wij nemen iedere melding van een klacht serieus en zien het als een kans om te verbeteren. U kunt uw klacht melden via info@kaliberkunstenschool.nl.

Artikel 12: Overige bepalingen

12.1. In gevallen waarin de Algemene voorwaarden niet voorzien, beslist de bestuurder van Kaliber Kunstenschool.

12.2. Eventuele nietigheid of vernietigbaarheid van enige bepaling uit deze algemene voorwaarden, laat de geldigheid van de overeenkomst en alle andere algemene voorwaarden onverlet. De nietige bepaling wordt geacht te zijn/worden vervangen door een wél geldige bepaling die, zoveel mogelijk, overeenkomt met de bedoeling van partijen en de zin die partijen bij het sluiten van de overeenkomst aan de bepaling mochten toekennen.

12.3. Kaliber heeft het recht deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Telkens is de laatste versie van de voorwaarden, zoals die onder meer op de website van Kaliber Kunstenschool (www.kaliberkunstenschool.nl) kan worden geraadpleegd, van toepassing.

Artikel 13: Geschillen

13.1. Op alle rechtsverhoudingen tussen cursist en Kaliber Kunstenschool is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

13.2. Geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomst, dan wel over de uitleg van deze overeenkomst, kunnen worden voorgelegd aan de bestuurder. Indien wenselijk kan het geschil eveneens worden voorgelegd aan de vertrouwenspersoon van Kaliber Kunstenschool waarvan de gegevens te vinden zijn op de Kaliber website.

13.3. Indien het geschil niet naar tevredenheid van tenminste één der partijen is opgelost, staat het ieder van de partijen vrij het geschil aan de burgerlijke rechter voor te leggen. Partijen zullen echter eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

13.4. De (bevoegde kamer) van de Rechtbank Overijssel is bij uitsluiting bevoegd van geschillen (waaronder geschillen over de uitvoering van de overeenkomst(en)) kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.