Protocol Corona

Vanaf zaterdag 26 juni 2021 zijn groepslessen en repetities voor alle leeftijden en cursussen weer toegestaan met een maximale groepsgrootte van 50 personen per binnenruimte. Dit betekent dat alle groepslessen –activiteiten van Kaliber weer door kunnen gaan!

De richtlijnen van het RIVM zijn van toepassing op dit protocol. Het protocol dient als handleiding voor het geven van fysieke lessen bij Kaliber Kunstenschool. Hierin gaan we in op een aantal praktische aspecten en voorwaarden rondom veiligheid, hygiëne en gedragsregels. De verplichtingen en aanwijzingen die het protocol bevat, kunnen en zullen worden aangepast, wanneer nieuwe of gewijzigde richtlijnen van het RIVM, besluiten van de overheid, voortschrijdende inzichten over de risico’s en alle in verband daarmee te nemen maatregelen, dit noodzakelijk maken.

Alle betrokkenen dienen zich te houden aan onderstaand protocol. Dit geldt voor alle cursisten, bezoekers, deelnemers, docenten en overige medewerkers van Kaliber Kunstenschool.

We hanteren de volgende uitgangspunten:

Veiligheid van cursisten, docenten en overige medewerkers staat te allen tijde voorop.
Focus van dit protocol is hygiëne-en veiligheidsmaatregelen.
Uitgangspunt is dat het helder en hanteerbaar is voor alle cursisten, docenten en overige medewerkers.
Richtlijnen van het RIVM zijn leidend. Cursisten, docenten en overige medewerkers houden zich aan de RIVM-richtlijnen.

 

1. Algemene richtlijnen

Volwassenen houden 1,5 meter afstand tot elkaar;
Iedereen wast zijn/haar handen thuis voordat hij/zij naar Kaliber gaat;
Iedereen reinigt zijn/haar handen bij binnenkomst en vertrek van het pand op de daarvoor bestemde plek;
Vanaf 26 juni 2021 is het dragen van mondkapjes niet meer verplicht. Mocht er echter geen 1,5 meter afstand gewaarborgd kunnen worden, dient het mondkapje wel gebruikt te worden.
Er worden geen handen geschud;
Hoesten/niezen in de elleboog;
Niet aan je gezicht zitten;
Blijf thuis als jij of iemand uit je gezin gezondheidsklachten heeft. Hieronder valt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (hoger dan 37,5 C°);
Cursisten nemen indien mogelijk hun eigen instrument mee naar de les;
Cursisten en docenten hangen eigen jas aan achterkant stoel en houden hun tas bij zich. Er wordt geen gebruik gemaakt van centrale kapstokken;
Indien de personeelskamer het toelaat, kunnen docenten/medewerkers met ten minste twee stoelen tussen elke docent/ medewerker de personeelskamer gebruiken.
Lunchen in eigen lokaal, na lestijd direct naar huis.
Lunch met één andere docent in een lokaal met inachtneming van ten minste 1,5 meter afstand.
Cursisten wordt gevraagd vooraf thuis naar het toilet te gaan;
Heb of geef je les op een nevenlocatie van Kaliber, dan valt deze onder ons beleid en gelden daar dezelfde maatregelen. Het kan zijn dat de locatie een strenger beleid volgt, volg dan het beleid van desbetreffende locatie.

2. Hygiëne algemene ruimtes

Op iedere locatie staan bij de hoofdingangen reinigingsstations om de handen bij binnenkomst en vertrek te reinigen;
Er hangen duidelijke aanwijzingen m.b.t. de reinigingsstations:
Instructie
Wat te doen als het op is
Algemene ruimtes worden dagelijks intensief schoongemaakt, waarbij contactpunten extra en intensief gereinigd worden;
Sanitaire ruimtes worden dagelijks intensief en extra schoongemaakt;
Werk- en vergaderplekken worden iedere dag gereinigd;
Op iedere werk- en vergaderplekken zijn materialen beschikbaar voor werknemers om extra te reinigen;
Werkplekken worden na gebruik schoongemaakt door de gebruiker;
Iedere werkplek beschikt over voldoende schoonmaakmiddelen;

3. Hygiëne lesruimtes

In de lesruimtes zijn desinfecterende reinigingsmiddelen beschikbaar. Deze zijn te gebruiken voor het reinigen van de handen en om contactpunten te reinigen;
Er staan flacons met water om instrumenten mee te reinigen;
Er zijn rollen poetspapier aanwezig om de handen en materialen mee te reinigen;
Er hangen duidelijke aanwijzingen m.b.t. de schoonmaakmiddelen:
– Instructie
– Wat te doen als het op is
De lokalen worden dagelijks intensief gereinigd met extra aandacht voor de contactpunten;
Leermiddelen of devices ten behoeve van de les, dienen na ieder gebruik gereinigd te worden;
Bij binnenkomst in het lokaal reinigen deelnemers en docenten hun handen met de desinfecterende middelen. Bij het verlaten van het lokaal doen ze dit opnieuw;
Deelnemers/cursisten en docenten nemen na gebruik hun eigen tafels, instrument of andere devices af met de daarvoor bestemde reinigingsmaterialen.

4. Beschermende middelen

Bij de receptie op alle locaties zijn er plexiglas preventieschermen;
In lesruimtes zijn, waar nodig, kunststof preventieschermen aanwezig;
Tafels, stoelen en instrumenten staan 1,5 meter uit elkaar in lesruimtes.

5. Social distancing algemeen

Liften zijn alleen beschikbaar voor mensen met een beperkte mobiliteit;
De 1,5 meter regel dient door iedereen die ouder is dan 12 jaar altijd in acht te worden genomen;
In lokalen zijn markeringen van 1,5 meter voor de onderlinge afstand tussen docent en cursist(en), waar nodig (blaas, zang) is dit ruimer;
Cursisten mogen maximaal 5 minuten voor aanvang van de lestijd het pand betreden

6. Communicatie

Hygiëneregels hangen op zichtbare plekken in de organisatie;
In de sanitaire ruimtes hangen handwasinstructies;
In de lesruimtes hangen instructies met daarop wat er aanwezig is in de lokalen, hoe het gebruikt dient te worden, waar men nieuwe middelen kan halen;
Regels voor deelnemers en cursisten staan op de website.

7. Handhaving

Op iedere locatie is er zichtbaar een coördinator aanwezig die zal toezien op naleving. Dit zijn de dienstdoende medewerkers Klantenservice;
Medewerkers/docenten krijgen een uitgebreide instructie over de wijze waarop het protocol in de diverse locaties van de organisatie moet worden uitgevoerd;
Medewerkers/docenten spreken deelnemers/cursisten en elkaar aan op ongewenst gedrag bij overtreding van de regels.
Wanneer een docent of andere medewerker merkt dat niet alle maatregelen ter harte worden genomen, kan de les vroegtijdig worden beëindigd of kan de bezoeker worden gevraagd om het pand te verlaten. In overleg behoort het inhalen van de les tot de mogelijkheden.

8. Aanvullende richtlijnen 1-op-1 lessen

Definitie 1-op-1-lessen
1-op-1-lessen zijn alle kunstvaklessen die door een docent tegelijkertijd worden gegeven aan 1 of maximaal 2 individuele cursisten/deelnemers/leerlingen en die in de vrije tijd worden aangeboden.

Aanvulling op algemene regels

Voorafgaand aan de start van de fysieke lessen wijst de docent de cursist/diens ouders of verzorgers erop dat hij/zij verplicht is thuis te blijven bij klachten. De les kan dan online worden gegeven;
Leerlingen, die vanwege medische of leeftijdsredenen in een risicogroep vallen, kunnen online les blijven volgen;
Leerlingen die verschijnselen vertonen van mogelijke besmetting met het coronavirus (verkouden, hoesten, snotteren, koorts of hoofdpijn), komen niet naar de leslocatie en krijgen wanneer mogelijk online les;
Bij twijfel over de eigen gezondheid geeft de docent, waar mogelijk, de les online;
Waar mogelijk worden ramen opengezet voor een betere ventilatie;
Zowel docent als cursist desinfecteren de handen bij aanvang van de les;
De lessen vinden zoveel mogelijk volgens het vastgestelde rooster plaats, live of online;
De docent doet zelf de deur open en dicht om de leerlingen in en uit het lokaal te laten. Leerlingen wachten buiten het lokaal op een afgesproken, eventueel op de grond gemarkeerde, plek;
Leerlingen nemen hun eigen instrument mee, behalve als het gaat om slagwerk, piano, elektronische toetsen, harp, contrabas;
De instrumenten staan minimaal 1,5 meter van elkaar verwijderd;
Voor zang- en blaasinstrumentlessen wordt waar mogelijk voorzien in doorzichtige afscheidingen tussen docent en cursist en cursisten onderling. Er wordt ruim afstand gehouden (minimaal 2 meter volgens de richtlijnen) en wanneer deze afstand niet te realiseren is wordt een afscheiding aangebracht;
Blaasinstrumenten dienen vóór de les en na de les thuis schoongemaakt te worden. Ook condenswater moet dus van tevoren thuis verwijderd worden;
Het aanraken van instrumenten en onderdelen van instrumenten (e.g. rieten, mondstukken) door de docent gebeurt met wegwerphandschoenen;
Condenswater uit (koper)blaasinstrumenten dat in het lokaal terecht komt, wordt door de leerling zelf opgenomen, die daartoe een eigen schone handdoek meeneemt naar de les. Daarna veegt de docent het oppervlak na met een desinfecterend doekje;
Elke les begint met het desinfecteren van het instrument: snaren, haakjes, toetsen en andere vlakken die je aanraakt. Dat kost enkele ogenblikken/minuten en dit gaat ten koste van de lestijd;
In de lesruimten zijn een desinfecterende spray, flacons met water (voor bepaalde instrumenten) en poetsrollen aanwezig;
Docenten gebruiken bij voorkeur goed te reinigen instrumenten;
De docent is verantwoordelijk voor de gang van zaken in het leslokaal en de organisatie van de situatie buiten het lokaal, met betrekking tot zijn/haar les.

9. Aanvullende richtlijnen groepslessen en -activiteiten (vanaf 3 deelnemers)

Definitie groepslessen
Groepslessen zijn alle kunstvaklessen die door een docent worden gegeven aan groepen van drie leerlingen of meer en die in de vrije tijd worden aangeboden.

Definitie groepsactiviteiten
Groepsactiviteiten zijn alle gezamenlijke (culturele) activiteiten van 3 of meer personen. Daaronder zijn begrepen: (1) repetities en uitvoeringen van zangkoren, orkesten/ensembles, dansgroepen, theatergroepen en dergelijke en (2) presentaties van groepen in beeldende disciplines.

De les-/cursusruimte voor les in groepen

Het maximum aantal leerlingen (niet zingend of musicerend) dat in een groep deel kan nemen, is afhankelijk van het deel vrije vloeroppervlak in de ruimte. Bijvoorbeeld: er passen maximaal 11 cursisten/leerlingen in een lege ruimte van 5 x 6 meter.
Cursisten/leerlingen/deelnemers en docent(en)/groepsleider(s) hebben primair toegang tot de les-/repetitieruimte. Ouders/verzorgers/partners/begeleiders kunnen onder bepaalde voorwaarden ook toegang krijgen behoudens er te allen tijde voldaan kan worden aan de regels t.a.v. maximale bezettingsgraad van binnen- en buitenruimten Wanneer aan deze voorwaarden niet kan worden voldaan wachten ouders/verzorgers/partners/begeleiders buiten het gebouw.
Waar mogelijk wordt gezorgd voor een goede ventilatie, door voor en na de lessen de ramen open te zetten. Er wordt géén airconditioning gebruikt, omdat dit de lucht in de ruimte alleen rondpompt en niet zorgt voor ventilatie.

Algemene maatregelen voor groepen

Bij klachten blijven deelnemers en/of docenten thuis. Deurbeleid/triage: de docent of groepsleider informeert bij aankomst of er gezondheidsklachten zijn die mogelijk op coronabesmetting kunnen duiden (e.g. verkouden, niezen, koorts, hoofdpijn). Wanneer blijkt dat een leerling/deelnemer deze klacht(en) heeft, kan de desbetreffende leerling/deelnemer niet meedoen aan de groepsles/-activiteit. Ditzelfde geldt uiteraard ook voor de docent van de groepsles of de leider van de groepsactiviteit zelf.
Er is een vaste plek voor iedereen in de les-/repetitieruimte. Dit wordt zo mogelijk met duidelijke markeringen.
Cursisten/leerlingen/deelnemers gaan bij voorkeur voorafgaand aan de les/activiteit thuis naar het toilet.
Vooraf en achteraf dient de les-/repetitieruimte en gereedschappen/instrumenten gedesinfecteerd te worden. De schoonmaakmiddelen hiervoor zijn in de les-/repetitieruimte aanwezig.
Volg de hygiëneaanwijzingen en andere gebruiksvoorwaarden die voor de ruimte gelden.
Cursisten/leerlingen/deelnemers (en hun eventuele begeleiders) worden door de docent op de eigen verantwoordelijkheid voor hygiëne gewezen;
Deel onderling geen materialen/instrumentarium, beperkt dit tot de direct betrokken gebruiker. Voor zover individueel toegewezen materialen/instrumentarium niet al door de gebruiker(s) mee naar huis worden genomen, dienen deze duidelijk gelabeld te worden met de naam van de gebruiker.

Leeftijdsafhankelijke maatregelen groepslessen: leerlingen tot en met 12 jaar

Sinds 1 juni 2020 zijn er geen beperkende maatregelen voor het onderlinge contact tussen leerlingen/deelnemers in de leeftijd tot en met 12 jaar tijdens groepslessen/-activiteiten.
N.B. In geval van niet homogeen samengestelde groepen qua leeftijd, gelden de beperkingen/maatregelen van de desbetreffende leeftijdscategorieën die binnen de totale groep het zwaarst wegend zijn. Dit laatste heeft ook betrekking op de docent/groepsleider.
Ouders/verzorgers wordt gevraagd hun kinderen vooraf naar het toilet te laten gaan;
De docent doet zelf de deur open en dicht om de leerlingen in en uit het lokaal te laten; Leerlingen (en hun eventuele begeleider) wachten buiten het lokaal op een afgesproken – eventueel op de grond gemarkeerde – plek;
Met de groepen wordt duidelijk doorgesproken hoe de ruimte gebruikt gaat worden;
Er wordt aangeven welke ruimte voor de docent nodig is, bijvoorbeeld met tape.

Leeftijdsafhankelijke maatregelen groepslessen: leerlingen van 13 tot 18 jaar

Vanaf 1 juli is het voor deze leeftijdscategorie niet langer noodzakelijk om onderling 1,5 meter afstand te bewaren.
N.B. 1 Bij samenzang gelden voor deze leeftijdscategorie specifieke richtlijnen (zie hieronder, ‘Specifieke kenmerken per discipline: Muziek’).
N.B. 2 In geval van niet homogeen samengestelde groepen qua leeftijd, gelden de beperkingen/maatregelen van de desbetreffende leeftijdscategorieën die binnen de totale groep het zwaarst wegend zijn. Dit laatste heeft ook betrekking op de docent/groepsleider.
Er worden duidelijke afspraken met de groep gemaakt onder welke voorwaarden er kan worden gespeeld/gedanst/gewerkt;

Leeftijdsafhankelijke maatregelen groepslessen: volwassenen

•  Vanwege de grotere risico’s binnen hogere leeftijdscategorieën worden er meer maatregelen genomen naarmate de leeftijd van de cursist(en) hoger is: meer ruimte, ventileren, enzovoorts;

Specifieke kenmerken groepslessen per discipline: Beeldende kunsten

Tafels en werkbanken worden zo geplaatst dat de docent met voldoende afstand langs de cursisten kan lopen;
Er worden looproutes vastgesteld om vergissingen te voorkomen;
Oplettendheid en aandacht is nodig voor het gebruik van materialen. Denk hierbij aan:
– Geen gemeenschappelijk gebruik van materialen en gereedschap.
– Gereedschap en materialen vooraf klaarzetten voor elke cursist.
– Desinfecteren gereedschap voor en na de les.
– Werkstukken na afloop mee naar huis of na afloop van de les verzamelen door docent.

Specifieke kenmerken groepslessen per discipline: Dans

Afhankelijk van welke dansvorm wordt gedoceerd en hoe intensief deze wordt uitgevoerd, zorgen we ervoor dat er meer oppervlakte beschikbaar is per leerling;
Idem afbakening van de ruimte voor de docent;
Dansen ‘in de onderste laag’ (vloerwerk) wordt waar mogelijk voorlopig vermeden;
Omkleden: doe dit thuis, in plaats van in de kleedkamer.
Medische zorg bij blessures is alleen toegestaan ingeval deze noodzakelijk is en met inachtneming van hygiëneregels en beschermingsmaatregelen.
Vanaf 1 juli 2020 geldt de regel dat wanneer voor bepaalde dansactiviteiten contact wellicht noodzakelijk is, de 1,5 meter alleen bewaard hoeft te worden voor zover dat mogelijk is (zowel professionals als amateurkunstbeoefenaars).

Specifieke kenmerken groepslessen per discipline: Muziek

Cursussen, bijeenkomsten en workshops kunnen plaatsvinden met in achtneming van de RIVM-maatregelen;
Waar nodig/mogelijk worden er doorzichtige afscheidingen tussen docent en cursist en tussen cursisten onderling geplaatst en wordt er gezorgd voor een goed geventileerde ruimte;
Instrumenten en meubilair worden tussen de lessen door gedesinfecteerd. Condenswater wordt opgevangen en opgeruimd (cursisten nemen zelf handdoek mee en vangen condens op, docent desinfecteert daarna);
Bij alle groepslessen/-activiteiten zonder blazers of zangers met deelnemers van 18 jaar en ouder is het voldoende om de voorgeschreven algemene maatregelen van het RIVM aan te houden en 1,5 meter afstand te houden tussen instrumentalisten. Voor groepen met blazers en/of zangers gelden specifieke maatregelen (zie onderstaand).
Voor blaasinstrumenten is het weer toegestaan om in groepen te musiceren, mits men zich aan specifieke maatregelen houdt. Wij volgen hierin het door het ministerie van EZK goedgekeurde Protocol van het KNMO. Zittende activiteiten mogen in de binnenruimte plaatsvinden met onderlinge afstand van minimaal 1,5 meter zijwaarts in zig-zag-opstelling. Door deze zig-zag opstelling is de afstand in de blaasrichting
automatisch meer dan 2 meter.
Indien mogelijk wordt er buiten gerepeteerd.
Groepen waaraan blazers deelnemen (e.g. symfonieorkesten, ensembles, bands) – mogen weer samenspelen (dat geldt voor zowel repetities als voor uitvoeringen), Voor de criteria met betrekking tot het gebruik van de les-/cursus-/repetitieruimte door groepen (met) blazers, volgen wij het protocol van de KNMO (beschikbaar via www.knmo.nl/protocol).

Specifieke kenmerken groepslessen per discipline: Theater/Musical

• Vanaf 26 juni 2021 is samenzang ook voor cursisten ouder dan 21 jaar weer toegestaan
We proberen het gebruik van kostuums/rekwisieten te vermijden of de kostuums/rekwisieten worden in persoonlijke bewaring gegeven bij de cursist die er gebruik van maakt.